Informatica voor HAVO en VWO

STAATSCOURANT


Deze Regeling vervangt het oude Examenprogramma informatica havo/vwo 

door een nieuw Examen- programma informatica havo/vwo.

Dit vernieuwde programma wordt ingevoerd met ingang van 1 augustus 2019 voor de leerlingen die op dat moment in het vierde leerjaar havo of vwo zijn toegelaten. Het geldt niet voor leerlingen die op 1 augustus 2019 tot het laatste leerjaar havo zijn toegelaten of voor leerlingen die op dat moment zijn toegelaten tot het vijfde of zesde leerjaar vwo.


Bijlage 1 bij de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd: Zie sub-menu

De paragraaf ‘Examenprogramma informatica havo/vwo’ wordt vervangen door de paragraaf
‘Examenprogramma informatica havo/vwo’, als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II. OVERGANGSBEPALINGEN

De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs, zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van
deze regeling, blijft van toepassing:

a. tot en met het schooljaar 2020-2021 voor leerlingen die op 1 augustus 2019 zijn toegelaten tot
het vijfde leerjaar havo;
b. tot en met het schooljaar 2021-2022 voor leerlingen die op 1 augustus 2019 zijn toegelaten tot
het vijfde of zesde leerjaar vwo;
c. in het schooljaar 2019-2020 voor havoleerlingen die in dat schooljaar examen doen op grond van
artikel 37a van het Examenbesluit VO; en
d. in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 voor vwo-leerlingen die in die schooljaren examen doen
op grond van artikel 37a van het Examenbesluit VO.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.